Gratyfikant GT Sfera

Tworzenie aplikacji rozszerzających funkcjonalność programu Subiekt GT Sfera

System sprzedaży Subiekt GT Sfera jest to zaawansowana aplikacja do obsługi sprzedaży. Posiada ogromne możliwości i bardzo dużą liczbę funkcjonalności. W połączeniu daje to system możliwy do wykorzystania w zupełnie różnych działach firmy, przez różnych ludzi, pełniących różne funkcje. Jednakże często dany użytkownik potrzebuje tylko korzystać z programu w bardzo ograniczonym zakresie, często w sposób rutynowy i powtarzalny. Kiedy zachodzi taka sytuacja można wykorzystać mechanizm umożliwiający napisanie aplikacji (programu) korzystającego z wewnętrznych funkcji subiekta i tylko tych funkcji, które są potrzebne w określonym miejscu w firmie i określonemu użytkownikowi bądź użytkownikom.

Stworzenie takiej aplikacji pozwala na:

  • uproszczenie interfejsu programu, co wpływa na łatwość obsługi i czas potrzebny do przeszkolenia użytkownika,
  • zmniejsza ryzyko popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych przez wprowadzenie wszystkich rutynowych, powtarzalnych danych przez automat wbudowany w aplikację, a pozostawienie do wprowadzenia użytkownikowi tylko tych, które się zmieniają np. waga, kwota itp.

Aplikacja Subiekt GT Sfera jest to system sprzedaży, który oprócz widocznego okienkowego interfejsu użytkownika posiada jeszcze wewnętrzny (niewidoczny dla użytkownika) interfejs. Interfejs ten to mechanizm, który pozwala na wykonywanie operacji w aplikacji Subiekt GT Sfera przez inne programy. Ujmując to inaczej – do wykonywania operacji, które normalnie wykonuje operator programu przy pomocy myszki i klawiatury można użyć odpowiednio napisanej aplikacji, która wszystkie bądź większość tych operacji wykona automatycznie – dużo szybciej i z mniejszym prawdopodobieństwem popełnienia błędu.

Sposobność do skorzystania z wyżej opisanych możliwości pojawia się kiedy:

– pojawia się uzasadniona potrzeba wprowadzenia dużej ilości danych do systemu Subiekt pochodzących z innych źródeł,

– zgromadzone w systemie dane są wykorzystywane przez inny system przetwarzający te dane,

– zaistnieje potrzeba uproszczenia pracochłonnych i powtarzalnych operacji wykonywanych w systemie Subiekt,

– należy zminimalizować użytkownikom dostęp do operacji wykonywanych w systemie jedynie do tych niezbędnych, potrzebnych do wykonania ściśle określonych zadań.

– należy odczytać i wprowadzić dane zakodowane (np. dane zakodowane kodem kreskowym GS1-128)
Każda z powyższych sytuacji skłania do zastanowienia się nad rozwiązaniem problemu. Przy pomocy aplikacji współpracującej z systemem Subiekt można pomóc rozwiązać powyższe zagadnienia. Wpierw jednak należy się zastanowić czy i jakie rozwiązania przyniosą największe korzyści.

Korzyści jakie są możliwe do osiągnięcia przez skorzystanie z możliwości systemu Subiekt GT Sfera można zebrać w kilku punktach:

oszczędność czasu potrzebnego na wykonywanie operacji w systemie (wystawiania dokumentów, aktualizacji danych o produktach, tworzenia zestawień i raportów),

zminimalizowanie możliwości niepoprawnego wprowadzenia danych bądź zupełne wyeliminowanie pomyłek,

– oszczędność zasobów wymaganych do wyszkolenia użytkownika do obsługi systemu Subiekt GT na rzecz zapoznania się jego jedynie z aplikacją o prostym, mało złożonym interfejsie – szybkie wdrożenie użytkownika do pracy z systemem

dostosowanie do procedur obowiązujących w organizacji do wdrożonego weń systemu.