Wypełnianie pola kombo danymi z bazy.

Łączenie się z bazą danych to jedna z podstawoych operacji, które się wykonuje tworząc oprogramowanie. Przedstawiam przykład jak w prosty sposób połączyć się z bazą danych.

Bez pomocy kreatora można w prosty sposób utworzyć źródło danych oraz podłączyć je do odpowiedniej kontrolki. Podłużę się w tym celu przykładową bazą danych instalowaną razem z serwerem bazy danych SQL Server Compact 3.5.

Komentarze w kodzie opisują resztę. Dla zainteresowanych plik projektu w załączeniu.

Plik z projektem

'import modułu do obsługi serwera SQL Compact
Imports System.Data.SqlServerCe

Public Class formProductBrowser

  'Połączenie z bazą danych.
  Private conn As SqlCeConnection
  'Zmienne przechowująceo "connection string".
  Private database_path, con_string As String
  'Data set - przechowuje dane w pamięcid.
  Private ds As New DataSet
  ' Przygotowanie komend do wykonania na bazie    '
  Private cmd_select, cmd_update As SqlCeCommand
  'Tabela z danymi pobranymi z bazy danych.
  Private my_table As New System.Data.DataTable()
  ' Adapter - reprezentuje zestaw komend na danych i połączenie z bazą 
  ' używane do wypełniania DataSet
  Private my_adapter As New SqlCeDataAdapter()

  'Identyfikator i cena produktu
  Private product_id As Integer
  Private unit_price As Decimal

  'Nazwa tabeli i pól
  Private nazwa_tabeli As String
  'Nazwa pola ID
  Private nazwa_id As String
  'Nazwa pola do modyfikacji
  Private nazwa_do_mod As String
  'Nazwa pola do modyfikacji
  Private nazwa_sort As String

  Private Sub formEmployeesBrowser_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

    nazwa_tabeli = "Products"
    nazwa_do_mod = "Unit Price"
    nazwa_id = "Product ID"
    nazwa_sort = "Product Name"

    ' Otwarcie połączenia.
    database_path = "C:\Program Files\Microsoft SQL Server Compact Edition\v3.5\Samples\Northwind.sdf;"
    con_string = "Data Source = " & database_path & ";Persist Security Info=False;"
    conn = New SqlCeConnection(con_string)
    conn.Open()

    ' Utworzenie komend do operacyj na zbiorze danych.
    cmd_select = conn.CreateCommand()
    cmd_select.CommandText = "SELECT * FROM " & nazwa_tabeli '& _
    '" ORDER BY '" & nazwa_sort & "';"

    my_adapter.SelectCommand = cmd_select
    my_adapter.UpdateCommand = cmd_update

    'Wypełnianie DataSet danymi z bazy 
    my_adapter.Fill(ds, nazwa_tabeli)

    my_table = ds.Tables(nazwa_tabeli)
    'Wypełnienie pola kombo z produktami
    cmbProduct.DataSource = my_table
    cmbProduct.DisplayMember = "Product Name"
    cmbProduct.ValueMember = nazwa_id

  End Sub

  Private Sub cmbProduct_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmbProduct.SelectedIndexChanged
    lblProdId.Text = cmbProduct.SelectedItem(0)
    lblQtyPerUnit.Text = cmbProduct.SelectedItem(5)
    txtUnitPrice.Text = cmbProduct.SelectedItem(6)
    lblProdName.Text = cmbProduct.SelectedItem(3)
  End Sub


  Private Sub formEmployeesBrowser_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    If conn.State = ConnectionState.Open Then
      conn.Close()
    End If
  End Sub

  Private Sub btnClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnClose.Click
    Me.Close()
  End Sub
End Class
Autor: grzeszy - 28, Sierpień 2009
Kategoria: Programowanie, Visual Basic .NET

Skomentuj

Ostatnie wpisy